Usługi związane z podręcznym sprzętem gaśniczym.

1. Doposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy:
     - gaśnice proszkowe, śniegowe;
     - agregaty gaśnicze;
     - szafki hydrantowe z wyposażeniem;
     - koce gaśnicze, itp.
2. Konserwacja  podręcznego  sprzętu  gaśniczego  w  obiektach
    zleceniodawców  z  dojazdem  własnym  środkiem transportu:
     - remonty   pełnej  gamy  atestowanego  sprzętu  gaśniczego
       (serwis   KZWM   Siemianowice   Śląskie,  GZWM  Grodków,
       PROGAZ Łódź);
     - wymiana  proszku  gaśniczego l ub  środka pianotwórczego;
     - wymiana podzespołów i części zamiennych.
3. Pomiary   ciśnienia  i  wydajności  hydrantów  zewnętrznych  i
    wewnętrznych  (konieczność  wykonywania  przeglądów  i  badań  hydrantów  oraz  węży pożarniczych    wynika     z    Rozporządzenia    Ministra   Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. – patrz § 3 i § 18 ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1138). Rozporządzenie określa
także   częstotliwość   tych   badań  i
przeglądów (co najmniej jeden raz w
roku).  Ustawa  o  ochronie  przeciw-
pożarowej   z   dnia   24. 08. 1991  r.
(jednolity  tekst  –  Dz.  U.  Nr 147  z
    2002 r.) określa  obowiązki  właścicieli  obiektów i budowli,  w
    których zainstalowane są w/w urządzenia. Zakres przeglądów
    technicznych  i  konserwacji  hydrantów  określa  szczegółowo
    norma PN-EN 671-3.3).
4. Oznakowywanie   dróg   ewakuacyjnych    oraz   pomieszczeń
    znakami     bezpieczeństwa     zgodnie     z    obowiązującymi
    przepisami.
5. Sprzedaż  znaków, ewakuacyjnych i ppoż.,  tablic  informacyj-
    nych, budowlanych, itp.